hg: jdk-updates/jdk13u-dev: 2 new changesets

dcherepanov at azul.com dcherepanov at azul.com
Thu May 21 11:25:30 UTC 2020


Changeset: 07ca9d1ea9e8
Author:  joehw
Date:   2019-06-26 05:49 +0000
URL:    https://hg.openjdk.java.net/jdk-updates/jdk13u-dev/rev/07ca9d1ea9e8

8224157: BCEL: update to version 6.3.1
Reviewed-by: dfuchs, lancea

! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/Const.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/Repository.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/classfile/AccessFlags.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/classfile/Attribute.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/classfile/AttributeReader.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/classfile/ClassFormatException.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/classfile/ClassParser.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/classfile/Code.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/classfile/CodeException.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/classfile/Constant.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/classfile/ConstantCP.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/classfile/ConstantClass.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/classfile/ConstantDouble.java
+ src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/classfile/ConstantDynamic.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/classfile/ConstantFieldref.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/classfile/ConstantFloat.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/classfile/ConstantInteger.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/classfile/ConstantInterfaceMethodref.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/classfile/ConstantLong.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/classfile/ConstantMethodref.java
+ src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/classfile/ConstantModule.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/classfile/ConstantNameAndType.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/classfile/ConstantObject.java
+ src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/classfile/ConstantPackage.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/classfile/ConstantPool.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/classfile/ConstantString.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/classfile/ConstantUtf8.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/classfile/ConstantValue.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/classfile/Deprecated.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/classfile/DescendingVisitor.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/classfile/ElementValue.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/classfile/EmptyVisitor.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/classfile/ExceptionTable.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/classfile/Field.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/classfile/FieldOrMethod.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/classfile/InnerClass.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/classfile/InnerClasses.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/classfile/JavaClass.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/classfile/LineNumber.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/classfile/LineNumberTable.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/classfile/LocalVariable.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/classfile/LocalVariableTable.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/classfile/LocalVariableTypeTable.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/classfile/Method.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/classfile/Node.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/classfile/PMGClass.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/classfile/Signature.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/classfile/SourceFile.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/classfile/StackMap.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/classfile/StackMapEntry.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/classfile/StackMapType.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/classfile/Synthetic.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/classfile/Unknown.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/classfile/UnknownAttributeReader.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/classfile/Utility.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/classfile/Visitor.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/AALOAD.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/AASTORE.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/ACONST_NULL.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/ALOAD.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/ANEWARRAY.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/ARETURN.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/ARRAYLENGTH.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/ASTORE.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/ATHROW.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/AllocationInstruction.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/AnnotationEntryGen.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/ArithmeticInstruction.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/ArrayInstruction.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/ArrayType.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/BALOAD.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/BASTORE.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/BIPUSH.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/BREAKPOINT.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/BasicType.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/BranchHandle.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/BranchInstruction.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/CALOAD.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/CASTORE.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/CHECKCAST.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/CPInstruction.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/ClassGen.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/ClassGenException.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/ClassObserver.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/CodeExceptionGen.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/CompoundInstruction.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/ConstantPoolGen.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/ConstantPushInstruction.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/ConversionInstruction.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/D2F.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/D2I.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/D2L.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/DADD.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/DALOAD.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/DASTORE.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/DCMPG.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/DCMPL.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/DCONST.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/DDIV.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/DLOAD.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/DMUL.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/DNEG.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/DREM.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/DRETURN.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/DSTORE.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/DSUB.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/DUP.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/DUP2.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/DUP2_X1.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/DUP2_X2.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/DUP_X1.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/DUP_X2.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/ElementValueGen.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/EmptyVisitor.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/ExceptionThrower.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/F2D.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/F2I.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/F2L.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/FADD.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/FALOAD.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/FASTORE.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/FCMPG.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/FCMPL.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/FCONST.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/FDIV.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/FLOAD.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/FMUL.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/FNEG.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/FREM.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/FRETURN.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/FSTORE.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/FSUB.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/FieldGen.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/FieldGenOrMethodGen.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/FieldInstruction.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/FieldObserver.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/FieldOrMethod.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/GETFIELD.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/GETSTATIC.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/GOTO.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/GOTO_W.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/GotoInstruction.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/I2B.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/I2C.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/I2D.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/I2F.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/I2L.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/I2S.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/IADD.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/IALOAD.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/IAND.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/IASTORE.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/ICONST.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/IDIV.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/IFEQ.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/IFGE.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/IFGT.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/IFLE.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/IFLT.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/IFNE.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/IFNONNULL.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/IFNULL.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/IF_ACMPEQ.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/IF_ACMPNE.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/IF_ICMPEQ.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/IF_ICMPGE.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/IF_ICMPGT.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/IF_ICMPLE.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/IF_ICMPLT.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/IF_ICMPNE.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/IINC.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/ILOAD.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/IMPDEP1.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/IMPDEP2.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/IMUL.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/INEG.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/INSTANCEOF.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/INVOKEDYNAMIC.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/INVOKEINTERFACE.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/INVOKESPECIAL.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/INVOKESTATIC.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/INVOKEVIRTUAL.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/IOR.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/IREM.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/IRETURN.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/ISHL.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/ISHR.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/ISTORE.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/ISUB.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/IUSHR.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/IXOR.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/IfInstruction.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/IndexedInstruction.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/Instruction.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/InstructionComparator.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/InstructionConst.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/InstructionFactory.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/InstructionHandle.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/InstructionList.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/InstructionListObserver.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/InstructionTargeter.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/InvokeInstruction.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/JSR.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/JSR_W.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/JsrInstruction.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/L2D.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/L2F.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/L2I.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/LADD.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/LALOAD.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/LAND.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/LASTORE.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/LCMP.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/LCONST.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/LDC.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/LDC2_W.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/LDC_W.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/LDIV.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/LLOAD.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/LMUL.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/LNEG.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/LOOKUPSWITCH.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/LOR.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/LREM.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/LRETURN.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/LSHL.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/LSHR.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/LSTORE.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/LSUB.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/LUSHR.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/LXOR.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/LineNumberGen.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/LoadClass.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/LoadInstruction.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/LocalVariableGen.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/LocalVariableInstruction.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/MONITORENTER.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/MONITOREXIT.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/MULTIANEWARRAY.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/MethodGen.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/MethodObserver.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/NEW.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/NEWARRAY.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/NOP.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/NamedAndTyped.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/ObjectType.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/POP.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/POP2.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/PUSH.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/PUTFIELD.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/PUTSTATIC.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/PopInstruction.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/PushInstruction.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/RET.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/RETURN.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/ReferenceType.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/ReturnInstruction.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/ReturnaddressType.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/SALOAD.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/SASTORE.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/SIPUSH.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/SWAP.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/SWITCH.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/Select.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/StackConsumer.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/StackInstruction.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/StackProducer.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/StoreInstruction.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/TABLESWITCH.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/TargetLostException.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/Type.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/TypedInstruction.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/UnconditionalBranch.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/VariableLengthInstruction.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/generic/Visitor.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/util/AttributeHTML.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/util/BCELComparator.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/util/BCELFactory.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/util/BCELifier.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/util/ByteSequence.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/util/Class2HTML.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/util/ClassQueue.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/util/ClassSet.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/util/ClassStack.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/util/CodeHTML.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/util/ConstantHTML.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/util/InstructionFinder.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/util/MethodHTML.java
+ src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/util/ModularRuntimeImage.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/util/Repository.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/bcel/internal/util/SyntheticRepository.java

Changeset: 2299d2cac951
Author:  aefimov
Date:   2019-10-24 11:54 +0100
URL:    https://hg.openjdk.java.net/jdk-updates/jdk13u-dev/rev/2299d2cac951

8232713: Update BCEL version to 6.3.1 in license file
Reviewed-by: joehw

! src/java.xml/share/legal/bcel.mdMore information about the jdk-updates-changes mailing list