hg: jdk8/tl/jdk: 7068321: Support TLS Server Name Indication (SNI) Extension in JSSE Server

xuelei.fan at oracle.com xuelei.fan at oracle.com
Thu Oct 18 01:15:04 PDT 2012


Changeset: 3f62cfc4e83d
Author:    xuelei
Date:      2012-10-18 01:14 -0700
URL:       http://hg.openjdk.java.net/jdk8/tl/jdk/rev/3f62cfc4e83d

7068321: Support TLS Server Name Indication (SNI) Extension in JSSE Server
Reviewed-by: mullan, weijun, wetmore

! src/share/classes/javax/net/ssl/ExtendedSSLSession.java
! src/share/classes/javax/net/ssl/HandshakeCompletedEvent.java
+ src/share/classes/javax/net/ssl/SNIHostName.java
+ src/share/classes/javax/net/ssl/SNIMatcher.java
+ src/share/classes/javax/net/ssl/SNIServerName.java
! src/share/classes/javax/net/ssl/SSLEngine.java
! src/share/classes/javax/net/ssl/SSLParameters.java
! src/share/classes/javax/net/ssl/SSLServerSocket.java
! src/share/classes/javax/net/ssl/SSLSocket.java
! src/share/classes/javax/net/ssl/SSLSocketFactory.java
+ src/share/classes/javax/net/ssl/StandardConstants.java
! src/share/classes/sun/security/ssl/BaseSSLSocketImpl.java
! src/share/classes/sun/security/ssl/ClientHandshaker.java
! src/share/classes/sun/security/ssl/HandshakeInStream.java
! src/share/classes/sun/security/ssl/HandshakeMessage.java
! src/share/classes/sun/security/ssl/Handshaker.java
! src/share/classes/sun/security/ssl/HelloExtensions.java
! src/share/classes/sun/security/ssl/ProtocolList.java
! src/share/classes/sun/security/ssl/SSLEngineImpl.java
! src/share/classes/sun/security/ssl/SSLServerSocketImpl.java
! src/share/classes/sun/security/ssl/SSLSessionImpl.java
! src/share/classes/sun/security/ssl/SSLSocketFactoryImpl.java
! src/share/classes/sun/security/ssl/SSLSocketImpl.java
! src/share/classes/sun/security/ssl/ServerHandshaker.java
! src/share/classes/sun/security/ssl/SunJSSE.java
+ src/share/classes/sun/security/ssl/Utilities.java
! src/share/classes/sun/security/ssl/X509KeyManagerImpl.java
! src/share/classes/sun/security/ssl/X509TrustManagerImpl.java
! test/sun/security/ssl/javax/net/ssl/NewAPIs/SSLEngine/LargePacket.java
! test/sun/security/ssl/javax/net/ssl/NewAPIs/SSLEngine/SSLEngineService.java
+ test/sun/security/ssl/javax/net/ssl/ServerName/SSLEngineExplorer.java
+ test/sun/security/ssl/javax/net/ssl/ServerName/SSLEngineExplorerMatchedSNI.java
+ test/sun/security/ssl/javax/net/ssl/ServerName/SSLEngineExplorerUnmatchedSNI.java
+ test/sun/security/ssl/javax/net/ssl/ServerName/SSLEngineExplorerWithCli.java
+ test/sun/security/ssl/javax/net/ssl/ServerName/SSLEngineExplorerWithSrv.java
+ test/sun/security/ssl/javax/net/ssl/ServerName/SSLSocketConsistentSNI.java
+ test/sun/security/ssl/javax/net/ssl/ServerName/SSLSocketExplorer.java
+ test/sun/security/ssl/javax/net/ssl/ServerName/SSLSocketExplorerFailure.java
+ test/sun/security/ssl/javax/net/ssl/ServerName/SSLSocketExplorerMatchedSNI.java
+ test/sun/security/ssl/javax/net/ssl/ServerName/SSLSocketExplorerUnmatchedSNI.java
+ test/sun/security/ssl/javax/net/ssl/ServerName/SSLSocketExplorerWithCliSNI.java
+ test/sun/security/ssl/javax/net/ssl/ServerName/SSLSocketExplorerWithSrvSNI.java
+ test/sun/security/ssl/javax/net/ssl/ServerName/SSLSocketInconsistentSNI.java
+ test/sun/security/ssl/javax/net/ssl/ServerName/SSLSocketSNISensitive.java
+ test/sun/security/ssl/templates/SSLCapabilities.java
+ test/sun/security/ssl/templates/SSLExplorer.java
More information about the security-dev mailing list